بررسي تأثير رقابت در بازار محصول و راهبری شركتي بر سیاستهای نگهداشت وجه نقد در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه 102 الي 119

دانشجویان DBA

بررسي تأثير رقابت در بازار محصول و راهبری شركتي بر سیاستهای نگهداشت وجه نقد در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه 102 الي 119

چکیده

در شركتهاي با مكانيزمهاي ضعيف نظارتي، مديران انگيزه ها و فرصتهايي را براي استفاده از منابع شركت در جهت پيگيري منافع شخصي خود، با هزينه سهامداران، دارند. در اين ميان، وجوه نقد شركت بدليل نقدشوندگي بالاي آن، بيشترين ريسك را بلحاظ بكارگيري نادرست و اعمال نظر توسط مديران در توسعه طلبي، تامين پاداش، مصرف براي مزاياي رفاهي جانبي و ساير فعاليتهاي هدر دهنده منابع را دارد. هدف اصلی تحقیق، تمركز بر سطح قدرت رقابت در بازار محصول، بعنوان يك شاخص حاكميت شركتي و بررسي تاثير آن در سياستهاي نگهداري وجه نقد به وسيله مديران شركتهاي سهامي مي باشد. دوره تحقیق شامل شامل 5 سال متوالی از 1385 تا 1389 است و نمونه آماری تحقیق، شامل 104 شرکت از شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در فرضیه اصلی تحقیق حاضر ادعا شده است که ارتباط بین ساز و كارهاي حاكميت شركتي با سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهای با قدرت رقابت  بالا در بازار محصول در مقایسه با سایر شرکتها ضعیف تر است. نتایج نشان می دهد که ادعای مطرح شده تنها در خصوص اندازه هیئت مدیره، عینیت دارد و در خصوص مکانیزمهای مالکیت نهادی و استقلال هیئت مدیره، نتایج مورد انتظار، محقق نشد. در مجموع، بنظر می رسد که رقابت در بازار محصول در تقویت نقش نظارتی و کنترلی اعضای هیئت مدیره، تاثیر چشمگیری داشته است و بطور مشخص از انباشته شدن وجوه نقد در شرکت جلوگیری نموده است.

شماره نشریه: 
23
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: