بررسي تأثير عضويت در گروه هاي تجاري بر كيفيت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صفحه 141-128

دانشجویان DBA

بررسي تأثير عضويت در گروه هاي تجاري بر كيفيت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صفحه 141-128

چكيده:

 در اين پژوهش براي اولين بار در ايران، نقش عضويت در گروه هاي تجاري بر رابطه بین مؤلفه های مؤثر بر كيفيت سود (ماهیت، قابلیت پیش بینی، پایداری و کیفیت حسابرسی) و کیفیت سود شركت ها مورد بررسي قرار گرفته است. براي آزمون فرضيه هاي پژوهش، اطلاعات مالي مرتبط شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1386 تا 1391  جمع‏آوري شد و توسط نرم افزار Eveiws6 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بنابر نتایج اين تحقیق مي توان گفت در شركت هاي عضو گروه های تجاري، از طريق تغيير  مثبت در ماهيت سود و همچنين افزایش كيفيت حسابرسي، كيفيت سود شركت ها ارتقا می یابد. در اين تحقيق سعي شده تا برای اولین بار در ایران از طريق بررسي عوامل مؤثر بر کیفیت سود در شرکت های عضو گروه های تجاری و مقایسه آن با شرکت های مستقل، اطلاعات مفیدی در اختیار مدیران، سرمایه گذاران و استفاده کنندگان از صورتهای مالی گذاشته شود. بدیهی است تحقیقات آتی در این خصوص    می تواند به ارزیابی نتایج حاصل از این تحقیق کمک کند.

شماره نشریه: 
33
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: