بررسي تاثير متغيرهاي حسابداري و بازار عدم تقارن اطلاعاتي بر هزينه سرمايه سهام عادي

دانشجویان DBA

بررسي تاثير متغيرهاي حسابداري و بازار عدم تقارن اطلاعاتي بر هزينه سرمايه سهام عادي

چکيده: در اين مقاله، تاثير متغيرهاي حسابداري و متغيرهاي بازار سرمايه بر هزينه سرمايه سهام عادي مورد آزمون قرار گرفته است. کيفيت اقلام تعهدي به عنوان متغير حسابداري و دامنه اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام (دامنک) و جزء انتخاب نامطلوب دامنک به عنوان متغيرهاي بازار استفاده شده است. نمونه تحقيق، مشتمل بر 70 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره مالي 1383 الي 1388 مي باشد و مدل فاما و فرنچ ]15[ براي تجزيه و تحليل داده ها بکار برده شده است. نتايج تحقيق حاکي از تأثير مثبت دامنک و جزء انتخاب نامطلوب آن بر هزينه سرمايه سهام عادي دارد اما کيفيت اقلام تعهدي بر هزينه سرمايه سهام عادي تاثير نداشته است.

شماره نشریه: 
21
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: