بررسي تطبيقي تأثير استنباط از شفافيت اطلاعات مالي در تبيين رفتار سرمايه گذار در بورس اوراق بهادار تهران و بورس سهام تايوان

دانشجویان DBA

بررسي تطبيقي تأثير استنباط از شفافيت اطلاعات مالي در تبيين رفتار سرمايه گذار در بورس اوراق بهادار تهران و بورس سهام تايوان

بررسي مطالعات انجام شده در بازارهاي سهام دنيا نشان مي‌دهد كه فقدان شفافيت اطلاعات مالي دليل اصلي وقوع بحرانهاي مالي در این بازارها بوده است؛ كه این امر موجب كاهش سطح اعتماد عمومي سرمايه گذاران گرديده است.هدف از ارائه اين مطالعه تطبيقي، بررسي نقش نگرش سرمايه گذاران نسبت به ابعاد شفافيت اطلاعات مالي در تبيين رفتار آنها در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد كه در قالب مدل تحقيق مشابه انجام شده در بورس تايوان( ارائه شده توسط دكتر سوجن فو از دانشگاه لين ايالت فلوريدا در سال 2006 ) بررسي گرديده و نتايج حاصل از آن با نتايج تحقيق مذكور مورد مقايسه قرار گرفته است. روش اين تحقيق، توصيفي و تحلیلی می باشدکه از تحليل ماتريس همبستگي در این خصوص استفاده شده است. گردآوري مباحث نظري كتابخانه اي بوده و در گردآوري داده‌ها از روش پيمايشي استفاده شده است. همچنين جهت مقايسه نتايج، محتواي دو تحقيق به صورت كيفي و محتوائي مورد بررسي قرار گرفته است. در تحليل آماري داده ها از شش روش آماري شامل آمار توصيفي، تحليل همبستگي، آزمون t نمونه هاي مستقل، آناليز واريانس، رگرسيون چندگانه و تحليل مسير استفاده گرديده است. نتايج حاصل از بررسي هاي به عمل آمده نشان می دهد كه بهبود شفافيت اطلاعات مالي در بورس تهران می تواند موجب افزایش اعتماد عمومی و افزايش فعاليت سرمايه گذاران ‌گردد. همچنين مقايسه نتايج اين مطالعه با تحقيق مشابه انجام شده دربورس تايوان حاكي از آن است كه رفتار سرمايه گذاران بورس تايوان بيش از سرمايه گذاران بورس تهران تحت تاثير نگرش آنها نسبت به ابعاد شفافيت اطلاعات مالي قرار دارد.

شماره نشریه: 
8
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: