بررسي توان پیش بینی بازده موردانتظار شرکت بااستفاده از مدل چهارعاملی کارهارت

دانشجویان DBA

بررسي توان پیش بینی بازده موردانتظار شرکت بااستفاده از مدل چهارعاملی کارهارت

چکیده:

هدف این پژوهش، مقایسه توان پيش بيني بازده مورد انتظار شرکت با استفاده از مدل چهار عاملي کارهارت است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. دراین پژوهش اطلاعات مالی 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1382 تا 1393 بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای 20 Spss، 7  Eviewsو 16 Minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان از آن داشت که بازده مورد انتظار پیش بینی شده با استفاده از مدل چهار عاملی کارهارت به بازده واقعی نزدیک است.

شماره نشریه: 
35
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: