بررسي دقت مدل هاي پيش بيني ورشکستگي ( مدل هاي آلتمن، شيراتا، اهلسون، زميسکي، اسپرينگيت، سي اي اسکور، فولمر، ژنتيک فرج زاده و ژنتيک مک کي ) در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

بررسي دقت مدل هاي پيش بيني ورشکستگي ( مدل هاي آلتمن، شيراتا، اهلسون، زميسکي، اسپرينگيت، سي اي اسکور، فولمر، ژنتيک فرج زاده و ژنتيک مک کي ) در بورس اوراق بهادار تهران

يکي از روش هاي پيش بيني تداوم فعاليت شرکتها، استفاده از الگوهاي پيش بيني بحران مالي است. در اين راستا پژوهش حاضر به بررسي درجه کارآمدي مدل هاي آلتمن، شيراتا، اهلسون، زميسکي، اسپرينگيت، سي اي اسکور، فولمر، ژنتيک فرج زاده و ژنتيک مک کي در واقعي بودن نتايج پيش بيني ومقايسه کارآمدي و نتايج پيش بيني مدلها با يکديگر و همچنين تعديل ضرايب و تعيين قدرت پيش بيني ورشکستگي آنها در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد. تحقيق حاضر مطالعه اي کاربردي است. در اين تحقيق از روش استنتاج تحليلي (استقرايي) و طرح تحقيق پس رويدادي (توصيفي- تحليلي مبتني بر تجارب گذشته) استفاده شد. نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول نشان داد که الگوهاي پيش بيني بحران مالي زميسکي، اسپرينگيت، سي اي اسکور، ژنتيک فرج زاده و ژنتيک مک کي توانايي پيش بيني تداوم فعاليت شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران را دارند. فرضيه دوم نيز مورد تأييد قرار گرفت به اين ترتيب که مدلهايي كه با استفاده از تكنيك هاي هوش مصنوعي (الگوريتم ژنتيک) مدل سازي شده بودند، نسبت به مدلهايي كه با استفاده از تكنيك هاي آماري مدل سازي شده بودند (مدل هاي كلاسيك) ، در پيش بيني ورشكستگي از قابليت بيشتري بر خودار بودند.

شماره نشریه: 
7
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: