بررسي ديدگاه مديران و اساتيد دانشگاه نسبت به شيوه تجديد ارزيابي دارايي ها

دانشجویان DBA

بررسي ديدگاه مديران و اساتيد دانشگاه نسبت به شيوه تجديد ارزيابي دارايي ها

توجه به ساختار يا بافت مالي هر واحد اقتصادي يكي از اهداف اوليه اقتصادهاي موفق است و اين موفقيت در شرايطي حاصل مي‌شود كه ارزش و مبلغ دارايي واقعي باشد. يكي از راههاي مربوط نمودن اطلاعات حسابداري، بازنگري در بهاي تمام شده دارايی هاي ثابت مي‌باشد كه در واژگان حسابداري با عنوان "تجديدارزيابي دارايی ها" نام برده مي‌شود. هدف اين تحقيق بررسي ديدگاه مديران و اساتيد دانشگاه در رابطه با تجديدارزيابي دارايی ها و مشخص نمودن برخي دلايل احتمالي مديران از افزايش ارزيابي دارايی ها است. در تحقيق مشابه اي كه توسط Loh و Tin در سال 2002 انجام شده است به دليل دسترسي به اطلاعات 15 سال 95 شركت از مدل سري زماني استفاده شده است. ولي با توجه به رواج نبودن تجديدارزيابي در شركتهاي غيردولتي درايران و دسترسي نداشتن به اطلاعات كامل تجديدارزيابي‌هاي انجام شده در شركتهاي دولتي، در اين تحقيق با توزيع پرسشنامه اقدام به جمع‌آوري اطلاعات گرديد و سپس براي آزمون فرضيه‌‌ها از آزمون تي- استيودنت استفاده شده است.
نتايج حاصله از آزمون فرضيات تحقيق مبين اين نكات مي‌باشد كه تجديدارزيابي دارايی ها ضرورت دارد و ارزش آنها پس از تجديدارزيابي افزايش خواهد يافت. همچنين مشخص شد تجديدارزيابي با نيت افزايش ارزش شركت توسط مديران انجام مي شود و پس از تجديدارزيابي به‌دليل افزايش ارزش دارايی ها نسبت بدهي ريسك كمتر وبا منصفانه شدن ارزش منابع مالي شركت نسبت قيمت به درآمد شاخص بهتري را نشان مي‌دهد.

شماره نشریه: 
32
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: