بررسي سودمندي تهيه و ارائه صورت سود و زيان جامع در ايران

دانشجویان DBA

بررسي سودمندي تهيه و ارائه صورت سود و زيان جامع در ايران

چکيده

هدف اين پژوهش بررسي سودمندي تهيه و ارائه صورت سود و زيان جامع در ايران است. بدین منظور با استفاده از پرسش‌نامه، نظرات مديران مالي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، كارگزاران عضو بورس اوراق بهادار و سرمايه‌گذاران، در رابطه با سودمندي تهيه و ارائه صورت سود و زيان جامع مورد بررسي قرار گرفت.

يافته‌های پژوهش نشان مي‌دهد که تهيه و ارائه صورت سود و زيان جامع، باعث كمك به استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي و پيش‌بيني سودها و جريان‌هاي نقدي آينده شده و كيفيت اين اطلاعات را بهبود مي‌بخشد. لیکن در ارزيابی عملکرد مديريت کمکی نمی کند. افزون بر این، تهيه و ارائه صورت سود و زيان جامع طبق استاندارد حسابداری شماره 6 ايران، برترين نحوه ارائه اجزاي سود و زيان جامع است. همچنين، نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که تفاوت معناداري بين ديدگاه‌‌هاي مديران مالی شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و سرمايه‌گذاران، در رابطه با سودمندي تهيه و ارائه صورت سود و زيان جامع وجود ندارد.

شماره نشریه: 
12
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: