بررسي سودمندي متغيرهاي بنيادي و متغيرهاي مبتني بر بازار در تعیین بازده سهام

دانشجویان DBA

بررسي سودمندي متغيرهاي بنيادي و متغيرهاي مبتني بر بازار در تعیین بازده سهام

اين تحقيق توان توضيح دهندگي متغيرهاي بنيادي را در مقايسه با متغير هاي مبتني بر بازار (شاخص هاي ريسک) در ارزش گذاري شرکت ها مورد بررسي قرار مي دهد. در اين مطالعه متغيرهاي بنيادي و متغيرهاي مبتني بر بازار با لحاظ ريسک سيستماتيک شرکت مورد آزمون قرار مي گيرند. همچنين اين مطالعه صحت و اعتبار مدل تک عاملي قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي را در محيط اقتصادي ايران مورد بررسي قرار داده است. دوره زماني تحقيق از ابتداي سال 1378 تا پايان سال 1385 مي باشد. متغيرهاي بنيادي مورد بررسي نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار جاري، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار مورد انتظار، و نسبت بازده حقوق صاحبان سرمايه مورد انتظار، و متغيرهاي مبتني بر بازار نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار جاري، ارزش بازار شرکت، نسبت سود به قيمت، و قدرت تغييرات لحظه اي قيمت سهام (شتاب) مي باشند. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که متغيرهاي بتا، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار مورد انتظار، شتاب و نسبت سود به قيمت بيشترين قدرت توضيح دهندگي را در بازار بورس اوراق بهادار تهران دارند. همچنين بين متغيرهاي بتا و شتاب با بازده مقطعي سهام رابطه منفي، و بين بقيه متغيرها با بازده مقطعي سهام عموما رابطه مثبت مشاهده گرديد. همچنين مشاهده شد که مدل هاي رگرسيوني حاصل از متغير هاي مبتني بر بازار قدرت توضيح دهندگي بالاتري نسبت به مدل هاي رگرسيوني مبتني بر متغيرهاي بنيادي دارند.

شماره نشریه: 
5
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: