بررسي عملكرد مالي شركت‌هاي دولتي مشمول واگذاري در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

بررسي عملكرد مالي شركت‌هاي دولتي مشمول واگذاري در بورس اوراق بهادار تهران

چكيده:

خصوصي‌سازي به عنوان يك سياست اقتصادي بر اين عقيده استوار است كه مالكيت و كنترل خصوصي از نظر تخصيص منابع نسبت به مالكيت عمومي كارآتر مي‌باشد. با توجه به اين كه خصوصي‌سازي شركت‌هاي معظم دولتي مشمول اصل 44 قانون اساسي در سال‌هاي اخير در بورس اوراق بهادار رشد قابل ملاحظه‌اي داشته است، بررسي‌ آن‌ها به عنوان نوعي از عرضة اوليه چرايي اين پژوهش مي¬باشد. مدل رگرسيوني فاما و فرنچ نشان مي دهد كه عرض از مبداء مدل تفاوت معناداري با صفر ندارد؛ بدين ترتيب مي¬توان نتيجه گرفت بازده عرضه‌هاي اوليه معادل بازده شاخص بازار مي باشد و تفاوت معناداري را نشان نمي‌دهد.

شماره نشریه: 
22
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: