بررسي پايداری خط مشی تقسيم سود درشرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

بررسي پايداری خط مشی تقسيم سود درشرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سياست تقسيم سود شرکت ها از مسائل ديرينه ي مورد توجه محققان رشته مالي بوده است و از طرف ديگر اين سياست در بازارهاي نوظهور تفاوت هاي زيادي با بازارهاي اوراق بهادار پيشرفته دارد. در اين مقاله با بررسي سياست تقسيم سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره ي زماني 1384-1380، شواهدي مهيا گرديد که نشان مي دهد شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران از سياست تقسيم سود پايداري برخوردار نمي باشند و اصلي ترين عامل در تعيين ميزان توزيع سود ميان سهامداران سود خالص همان سال مي باشد. همچنين نتايج تحقيق نشان داد که روند تقسيم سود در سال هاي گذشته اثر چنداني در تعيين سود تقسيمي آتی ندارد.

شماره نشریه: 
1
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: