بررسی آثار مالی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت گاز استان ایران

دانشجویان DBA

بررسی آثار مالی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت گاز استان ایران

چكيده

      هدف این پژوهش، شناسایی آثار تجديد‌ارزيابي دارایی‌های ثابت سال 1381 بر عملکرد مالی شركت‌های گاز استان‌های کشور و به طور خاص ورشکستگی آنها است. دورۀ زمانی پژوهش شش سال (1384 تا 1379) است. برای ارزیابی ورشکستگی از نسبت ورشکستگی زیمسکی و جهت تحلیل عملکرد شرکت‌ها از نسبت‌های مالی استفاده شده‌است. سایر متغیرهای بررسی شده عبارت‌اند از: ارزش دارايي‌هاي ثابت و استهلاك آنها و بهاي‌تمام‌شدۀ يك متر مكعب گاز فروش‌رفته. از بین 25 شرکت، 14 نمونه انتخاب شده‌است. آزمون فرضیه‌های تحقیق با استفاده از آزمون T به کمک نرم‌افزار SPSS ‌صورت گرفته‌است. نتايج حاصله عبارت‌اند از: 1) اكثر شركت‌هاي گاز استاني با ورشكستگي روبه‌رو نبودند، اما تجديدارزيابي دارایی‌های ثابت باعث مي‌شود شركت‌هاي گاز استاني به طور معناداری از مرز ورشكستگي فاصله بگيرند. 2) بین میانگین بهاي‌تمام‌شدۀ یک متر مکعب گاز فروش‌رفته قبل و بعد از تجدیدارزیابی اختلاف معناداری وجود دارد. 3) نسبت‌های مالی مرتبط با دارايي‌ها، بعد از تجدیدارزیابی تغييرات معناداری پیدا کرده‌اند.

واژه‌‌های کلیدی: بهاي تمام‌شدۀ گاز فروش‌رفته، تجديدارزيابي دارايي‌هاي ثابت، عملكرد مالي، نسبت‌هاي مالي، ورشكستگي

نویسندگان: 
شماره نشریه: 
41
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: