بررسی اجزاء و مدل های متداول پیشبینی ورشکستگی

دانشجویان DBA

بررسی اجزاء و مدل های متداول پیشبینی ورشکستگی

دانش و پژوهش حسابداری و حسابرسی

چکیده:

        ورشکستگي هاي اخير شرکتهاي بزرگ در سطح بين المللي و نوسانهاي بورس اوراق بهادار در ايران، نياز به وجود ابزارهايي براي ارزيابي توان مالي شرکتها را نشان ميدهد. رقابت روزافزون بنگاههاي اقتصادي دستيابي به سود را محدود و احتمال ورشکستگي را افزايش داده است. بدين ترتيب تصميم گيري مالي نسبت به گذشته راهبردي تر شده است. يکي از ابزارهاي ارزيابي توان مالي شرکتها، استفاده از نسبتهاي مالي به عنوان متغير مستقل و به دست آوردن الگوهايي براي پيشبيني ورشکستگي شرکتها است. نتایج حاصل از مطالعات حوزه ورشکستگی، حاکی از آن است که اطلاعات حسابداري قادر به پیشبینی بحران مالی در شرکتها هستند. این مقاله به بررسی مدلهای مختلف پیشبینی ورشکستگی شرکتها می پردازد که توسط پژوهشگران مختلف، مورد بررسی قرار گرفته است، تا شرکتها بتوانند با یافتن روشهای بهینه، ورشکستگی احتمالی را پیشبینی نموده و برنامه ریزي لازم را جهت جلوگیري از آن، انجام دهند. کلمات کلیدی: ورشکستگی، نسبتهای مالی، ابزارهای ارزیابی

شماره نشریه: 
40
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: