بررسی ارتباط بین دارایی های نامشهود با سودآوری و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صفحه 27-4)

دانشجویان DBA

بررسی ارتباط بین دارایی های نامشهود با سودآوری و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صفحه 27-4)

چكيده:

هدف اين پژوهش، بررسي ارتباط تغییرات دارايي هاي نامشهود در تغييرات سودآوري و ارزش شركت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اين پژوهش، كاربردي بوده، طرح آن از نوع شبه تجربي و با استفاده از رويكرد پس آزمون می­باشد. داده­ها از روش كتابخانه­اي و با استفاده از كتب، مجلات و سایت­های مرتبط، داده­هاي مالي با استفاده از نرم افزارهاي تدبيرپرداز نسخه 2، دنا سهم و صحرا براي سال­هاي 1380 تا 1389 گردآوري شده است. در اين پژوهش جهت تجزيه و تحليل داده­ها روش «داده­هاي تركيبي» (داده­های پنل) توسط نرم افزار EViews نسخه 7، به منظور تعيين مدل تخمين مناسب از آزمون­هاي هاسمن و چاو براي كليه متغيرهاي وابسته پژوهش بهره گرفته شد. همچنین، براي بررسي پايايي متغيرها نيز از آزمون­هاي ريشه واحد از نوع آزمون هاي لوين، لين و چو؛ ايم، پسران و شين و آزمون فليپس- پرون استفاده شد. علاوه بر آن، به منظور بررسي نرمال بودن داده­ها از آزمون كولموگوروف- اسميرنوف (KS)، و جهت بررسي فرضيه­هاي پژوهش از تحليل همبستگي پيرسون با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16، رگرسيون چندگانه و آزمون فريدمن، در سطح خطاي 5 درصد استفاده شده است. همچنين براي كنترل نبود خودهمبستگي، آماره دوربين- واتسون (DW) به کار گرفته شد. نتايج نشان داد بين تغییرات دارايي­هاي نامشهود و تغييرات سود كوتاه­مدت و بلندمدت، بازده دارايي­ها و تغييرات ارزش شركت رابطه معنادار وجود ندارد. همچنين، تغييرات حساب­هاي دريافتني  و هزينه­هاي اداري و فروش، اين روابط را تقويت نمي­كنند. افزون بر این، طی دوره زمانی پژوهش، اهمیت دارایی­های نامشهود نسبت به ارزش بازار، به طور معنادار افزایش یافته است.   

شماره نشریه: 
26
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: