بررسی تأثیر ویژگی های هیات مدیره بر عملکرد شرکت در سطوح متفاوت رقابت بازار

دانشجویان DBA

بررسی تأثیر ویژگی های هیات مدیره بر عملکرد شرکت در سطوح متفاوت رقابت بازار

چکیده

فرایند جهانی شدن و گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا و شدت رقابت، باعث اهمیت بخشیدن به مفاهیمی مانند رقابت پذیری شده است. رقابت پذیری، تأثیر بااهمیتی بر فعالیت­ها و اقدامات شرکت­ها دارد. از طرفی، مطالعات انجام شده در برخی از کشورها نشان می­دهد کارایی سازوکارهای حاکمیت شرکتی می­تواند تحت تأثیر رقابت بازار قرار گیرد. بنابراین، تحقیق حاضر به بررسی رابطه­ی ویژگی­های هیات مدیره و عملکرد شرکت با توجه به رقابت بازار می­پردازد.

 براین اساس، داده­های مورد نیاز تحقیق از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره­ی زمانی 1383 تا 1389 استخراج و از از الگوی رگرسیونی داده­های ترکیبی برای آزمون فرضیه­ها استفاده گردیده است. همچنین، از نسبت اعضای غیرموظف، درصد مالکیت هیأت مدیره و تعداد اعضای هیات مدیره به عنوان ویژگی­های هیات مدیره استفاده شده است. به همین منظور، شش فرضیه برای بررسی این موضوع در دو نمونه از شرکت­ها با رقابت بازار قوی و ضعیف، در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد هیات مدیره در هیچ­ یک از سطوح رقابتی تاثیر معناداری بر عملکرد شرکت ندارد. به عبارت دیگر، در بازار ایران، هیات مدیره فاقد کارایی لازم بوده و ارتباط آن با عملکرد شرکت تحت تأثیر رقابت بازار قرار نمی­گیرد.

شماره نشریه: 
24
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: