بررسی تأثیر ویژگی های کمیتۀ حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی

دانشجویان DBA

بررسی تأثیر ویژگی های کمیتۀ حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی

چکیده:

امروزه با توجه به رشد و گسترش شرکت­های سهامی عام، نظارت بر عملیات و فرایند واحدهای اقتصادی اهمیت زیادی یافته است. انتظار می­رود کمیتۀ حسابرسی به­عنوان یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی، در راستای حفظ منافع گروه­های مختلف استفاده­کننده از اطلاعات حسابداری موثر واقع شود. این پژوهش با استفاده از چارچوب تئوری نمایندگی به بررسی تأثیر ویژگی­های کمیتۀ حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی، از طریق اندازه­گیری اقلام تعهدی اختیاری می­پردازد. این ویژگی­ها شامل تخصص مالی، استقلال، تجربه و اندازه کمیتۀ حسابرسی است. داده­های پژوهش بر اساس نمونه­اي متشكل از 310 مشاهده سال_شركت در بورس اوراق بهادار تهران طي سال­هاي 1391 تا 1393، آزمون شدند. یافته­ها حاکی از آن است که بین تخصص مالی کمیتۀ حسابرسی و مدیریت سود تعهدی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. اما بر خلاف انتظار محققین بین تجربه­ کمیتۀ حسابرسی و مدیریت سود تعهدی رابطه مثبت و معناداری مشاهده گردید. در ادامه یافته­ها نشان داد که بین استقلال و اندازه کمیتۀ حسابرسی با مدیریت سود تعهدی رابطه معناداری وجود ندارد.

شماره نشریه: 
24
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: