بررسی تاثیر اجراي سیستم هزینه‌یابی کیفیت بر مدیریت هزینه در شركت پالايش گاز فجر جم

دانشجویان DBA

بررسی تاثیر اجراي سیستم هزینه‌یابی کیفیت بر مدیریت هزینه در شركت پالايش گاز فجر جم

چكيده:

یکی از عوامل مؤفقیت در بازارهاي رقابتي امروز، بهبود مستمر در امر كيفيت است. با بكارگيري سيستم هزينه يابي كيفيت ضمن افزایش کیفیت، هزينه هاي اضافي و فعاليت هاي بيهوده حذف مي شوند و ما را قادر مي سازد كه با استفاده بهتر و مناسبتر از منابع و امكانات و سرمايه گذاري در فعاليت هاي پيشگيرانه، علاوه بر تامين رضايت مشتري، هزينه های کیفیت و در نهایت هزینه های محصول را کاهش دهیم. پژوهش حاضر سعي بر آن دارد تا با هدف توسعه دانش کاربردی در مورد سیستم هزینه یابی کیفیت، تاثير اجراي این سيستم بر مديريت هزينه در شركت پالایش گاز فجر جم را بررسي نمايد. به گونه ايي كه بتوان با ارائه راه حل هاي مناسب، ضمن بهبود كيفيت محصولات، هزينه هاي كيفيت را در شركت مزبور كاهش داده و مديران ارشد شركت را در تصميم گيري ها ياري رساند. با توجه به نقش محوري این شركت به عنوان يكي از واحدهاي مهم در رشد و شكوفايي صنعتي و اقتصادي جامعه، به نظر مي رسد كه لزوم تبيين يك سياست و هدف معين در زمينه ارتقاء كيفي محصولات، از طريق بكارگيري سيستم هزينه يابي كيفيت امر بديهي و ضروري باشد. جهت انجام این پژوهش، کاربرگ هزینه های کیفیت با هدف شناسایی سرفصل های هزینه کیفیت پنهان در سازمان برای یک دوره یک ساله (سال 1387)، جهت تکمیل اطلاعات به واحدها ارسال گردید. پس از جمع آوری داده ها، محاسبات و پردازش های لازم بر روی آنها انجام شد و هزینه های کیفیت از میان هزینه های مالی هر واحد سازمانی به تفکیک شناسایی و استخراج گردید. در این پژوهش برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و نرم افزارهای EXCEL و SPSS استفاده گردید. یافته های پژوهش بیانگر وجود یک همبستگی منفی بین هزینه های پیشگیری، ارزیابی و سود سازمان با هزینه های خطای درون سازمانی و برون سازمانی می باشد که با افزایش کوشش ها به سمت فعالیت های پیشگیری و ارزیابی، هزینه های خطای درون سازمانی و برون سازمانی کاهش می یابد و با بكارگيري سيستم اطلاع رساني و گزارشگري هزينه يابي كيفيت (جدول هزينه هاي كيفيت، گزارش نسبت ها و ...) امر مديريت بر هزينه ها به منظور كاهش خطا در سازمان و به دنبال آن، كاهش در مجموع هزينه ها و افزايش درآمد فروش گاز تسهيل خواهد شد.

شماره نشریه: 
22
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: