بررسی تاثیر استاندارهای 30 و 31 حسابداری بر معیارهای ارزیابی عملکرد و ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صفحه 15-4)

دانشجویان DBA

بررسی تاثیر استاندارهای 30 و 31 حسابداری بر معیارهای ارزیابی عملکرد و ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صفحه 15-4)

چکیده:

وجود اطلاعات مالي شفاف و قابل مقايسه يكي از اركان مهم پاسخگويي و تصميم گيري هاي آگاهانه بوده و در رشد و توسعه اقتصادي اثرگذار است. اگرچه اطلاعات مالي از منابع مختلف قابل استخراج است اما در حال حاضر صور تهاي مالي هسته اوليه منابع اطلاعات مالي را تشكيل مي دهد و تقريباً حسابداران مسئول تهيه و ارائه اين صورت ها هستند. با توجه به اين­كه صورت هاي مالي بر اساس استانداردهاي حسابداري تهيه و گزارش می شوند، تهيه و تدوين استانداردهاي حسابداري از اهميت ويژه­اي برخوردار مي­باشد. در اين پژوهش تلاش مي­شود به این سؤال که آیا  "به کارگیری استاندارد­های حسابداری شماره 30 و 31 بر معیارهای ارزیابی عملکرد و ضریب واکنش سود تأثیرگذار بوده است؟" پاسخ داده شود. در این تحقیق از ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده، نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین ضریب واکنش سود به منظور سنجش محتوای اطلاعاتی سود استفاده شده است. در راستای اجرای این پژوهش، اطلاعات 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1391 به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی حاکی از آن است که به کارگیری استانداردهای حسابداری شماره 30 و 31 از لحاظ آماری تاثیر معناداری بر معیارهای ارزش افزوده اقتصادی، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و همچنین ضریب واکنش سود دارند ولی این استانداردها از لحاظ آماری بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده تاثیر معناداری ندارد.

شماره نشریه: 
14
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: