بررسی تاثیر تغییرات اظهارنظر حسابرس بر به موقع بودن افشا در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

بررسی تاثیر تغییرات اظهارنظر حسابرس بر به موقع بودن افشا در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تغییرات اظهارنظر حسابرس بر به موقع بودن افشا در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدين منظور چهار فرضيه براي بررسي اين موضوع تدوين و داده­هاي مربوط به 100 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران براي دوره­ی زماني بين سال­هاي 1384 تا 1391 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. الگوي رگرسيون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج بدست آمده نشان داد، تغییر در اظهار نظر حسابرس بر به موقع بودن افشا تاثیر گذار است؛ به طوری که، بهبود اظهار نظر حسابرس سبب افزایش به موقع بودن افشا (کاهش تاخیر گزارشگری مالی) و بدتر شدن اظهار نظر حسابرس سبب کاهش به موقع بودن افشا (افزایش تاخیر گزارشگری مالی) می‏شود. همچنین، نتایج نشان داد شرکت­هایی که بهبود بیشتری در اظهار نظر حسابرسی خود دارند نسبت به سایر شرکت­ها که بهبود کمتری دارند تاخیر گزارشگری مالی (افزیش به موقع بودن افشا) کمتری دارند.

شماره نشریه: 
30
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: