بررسی تاثیر ویژگی های شرکت بر روی ساختار سرمایه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

بررسی تاثیر ویژگی های شرکت بر روی ساختار سرمایه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ویژگی های شرکت بر روی ساختار سرمایه (نسبت بدهی) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1387 - 1383 است. قبل از تجزیه و تحلیل داده ها آزمون های پایایی متغیرها، آزمون چاو و هاسمن برای تعیین مدل مناسب برای برآورد پارامترها و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته استفاده شد. سپس، از طریق مدل اثرات تصادفی فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج تحقیق عواملی مانند نسبت آنی (نقدینگی)، نسبت پوشش بهره و رشد شرکت با ساختار سرمایه رابطه-ی منفی و معنی داری دارند. اما، بین ساختار سرمایه و پارامترهایی نظیر اندازه ی شرکت، رابطه ی معنی داری وجود ندارد. افزون بر این، نتیجه ی تحقیق حاکی از آن است که شرکت های دارای نسبت بدهی بیش از 50 درصد، در مقایسه با دیگر شرکت ها، دارای ساختار سرمایه ی متفاوتی خواهند بود.

شماره نشریه: 
10
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: