بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر افشای داوطلبانه

دانشجویان DBA

بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر افشای داوطلبانه

چکیده:

کميته حسابرسي یکی از ارکان اصلی نظام راهبری شرکت­ها که موجبات تقویت و سلامت گزارشگری مالی را فراهم می­کند استقلال حسابرسان مستقل را ارتقا می­بخشد لذا هدف از این تحقیق بررسی تاثیر ویژگی­های کمیته حسابرسی بر افشای داوطلبانه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد بنابراین تعداد 100 شرکت در بازه زمانی 1388 الی 1393 با روش نمونه­گیری حذف سیستماتیک غربالگری شده­اند. در این تحقیق براي آزمون فرضيه­هاي تحقيق، ازمدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده و به علت نوع داده‏هاي مورد مطالعه، روش داده‌هاي تركيبي استفاده مي‏شود. براساس نتایج برآورد شده استقلال کمیته حسابرسی، تعداد جلسات کمیته حسابرسی و تخصصی بودن کمیته حسابرسی تاثیر مثبت و به لحاظ آماری معنادار بر افشای داوطلبانه اطلاعات دارد و در سطح معناداری 5 درصد می­توان معنادار بودن ضرایب آنها را پذیرفت و همچنین اندازه کمیته حسابرسی در سطح معناداری 5 درصد تاثیر معنی­دار بر سطح افشای داوطلبانه اطلاعات شرکت­ها ندارد و متغیرهای کنترلی اهرم مالی و اندازه آنها نیز در سطح معناداری 5 درصد، تاثیر معنادار(به لحاظ آماری) بر سطح افشای داوطلبانه اطلاعات شرکت ندارد.

شماره نشریه: 
24
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: