بررسی تجربی مدیریت سود در صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی شرکت اصلی

دانشجویان DBA

بررسی تجربی مدیریت سود در صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی شرکت اصلی

چكيده: سود معيار مهمي در تصمیم‌گیری و ارزيابي استفادهكنندگان از صورتهاي مالي است. اهميت سود در این موارد یکی از دلایل مديريت سود است. تحقیقات قبلی نشانگر وجود مدیریت سود است. تمرکز این تحقیق بر یافتن پاسخی برای این سوال است که "آيا نسبت مديريت سود در صورتهاي مالي تلفيقي متفاوت از صورتهاي مالي شركت اصلي مي‌باشد؟"  براي پاسخ به اين سوال، ابتدا مديريت سود در صورتهاي مالي تلفيقي و صورتهاي مالي شركت اصلي به صورت جداگانه و با استفاده از مدلهاي تعديل شده جونز و چشم انداز آینده مورد بررسی قرار گرفت. نتايج آزمون فرضیات در سطح صنعت و در سطح کل نمونه، نشان می­دهد كه مديريت سود در هر دو صورت مالي به صورت معني‌داری اعمال می­شود. نتايج تحقيق، برخلاف انتظارات، نشان داد که نسبت مدیریت سود در صورتهای مالی شرکت اصلی بیشتر از صورتهای مالی تلفیقی است. آزمون معني‌داري تفاوت مدیریت سود در سطح صنایع، بسته به مدلهای مورد استفاده، نتایج ناسازگاری را نشان مي‌دهد.

شماره نشریه: 
21
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: