بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در خصوص پذيرش و بکارگیری استاندارهاي بين المللي گزارشگري مالي

دانشجویان DBA

بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در خصوص پذيرش و بکارگیری استاندارهاي بين المللي گزارشگري مالي

چکیده:

يكي از اهداف نهايي موسساتي كه در زمينه افزايش شفافيت و يكنواختي صورت‌هاي مالي فعاليت مي‌كنند، وضع مجموعه‌اي از استانداردهاي جهاني يكنواخت است. در ايران نيز بكارگيري استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي (IFRS) در سال 1392 به تصويب هيئت مديره سازمان بورس اوراق بهادار رسيد و سال 1395 براي الزام ناشران بزرگ پذيرفته شده در بورس جهت تهيه صورت‌هاي مالي مبتني بر IFRS در نظر گرفته شده است. در اين پژوهش، به بررسي دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در خصوص پذيرش و بکارگیری استاندارهاي بين المللي گزارشگري مالي پرداخته می‌شود. نتايج حاصل از پژوهش، رابطه مثبت و معنی‌داری بین سودمندی (هزینه-منفعت) و مسئولیت آموزش IFRS با مزایای ناشی از بکارگیری این استانداردها نشان می‌دهد. به عبارت دیگر از دیدگاه استفاده‌کنندگان، فزونی منافع بر هزینه‌های IFRS، انجام یک تجزیه و تحلیل هزینه-منفعت جدی قبل از بکارگیری IFRS و فراهم کردن زمینه آموزش IFRS توسط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش حرفه‌اي نهادها و سازمان‌ها، منجر به افزایش مزایای بکارگیری این استانداردها و در نتیجه افزایش قابليت اتكا و جامعيت صورت‌هاي مالي می‌گردد.

شماره نشریه: 
36
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: