بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی وساختارمالکیت با مدیریت سود دربورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی وساختارمالکیت با مدیریت سود دربورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

يكي ازنقش هاي حاكميت شركتي كاهش تضاد منافع بين سهامداران و مديران است. نقش حاكميت شركتي زماني مفيد تر است كه مديران از منافع سهامداران منحرف مي شوند.نمونه اي از انحراف از منافع سهامداران مديريت سود از طريق اقلام تعهدي است .حاكميت شركتي احتمالا وقوع مديريت سود را كاهش مي دهد و احتمالا درك سرمايه گذاران را از اعتبار عملكرد شركتها كه بوسيله سودها در شرايط مديريت سود ارزيابي مي شود را بهبود مي بخشند. هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه بين حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت با مديريت سود مي باشد و متغيرهاي كنترلي تحقيق عبارتند از: اندازه، بازده دارایی ها.

شماره نشریه: 
28
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: