بررسی رابطه بین رشد شرکت و قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

بررسی رابطه بین رشد شرکت و قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

شواهد موجود در ادبیات حسابداري  نشان مي دهد كه سرمایه گذاران جریان های نقدی و اقلام تعهدی را بر ارزشیابی حقوق صاحبان سرمایه و رشد شركت مفید مي دانند. در همین راستا پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین رشد شرکت و  قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری پرداخته است. نمونه آماری پژوهش شامل 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 تا 1392 می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews و از مدل رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه ها استفاده  شده  است. یافته های  پژوهش  نشان مي دهد که در شرکت های  با رشد بالا در مقایسه  با  شرکت های با رشد پایین، حساسیت  بازده سهام  نسبت  به  اقلام تعهدی اختیاری بیشتر است.

شماره نشریه: 
23
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: