بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

با توجه به رقابتی بودن امروزه­ی بازارها، تخصیص بهینه منابع جهت حفظ موقعیت و پیشرفت شرکت­ها یک امر حیاتی و غیر قابل اجتناب می­باشد. شرکت­ها به منظور حداکثر کردن مطلوبیت در چرخه عمر خود سیاست­های متفاوتی را اتخاذ می­نمایند.هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و ساختار سرمایه آن می­باشد. با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره داده­های مربوط به 570 سال شرکت در بازه زمانی 1388 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفتند.جهت بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و ساختار سرمایه از دو معیار استفاده شده است و سپس نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شده است،که معیار اول رابطه رتبه مراحل چرخه عمر(LCSR) با ساختار سرمایه و در معیار دوم رابطه نسبت سود انباشته به دارایی کل (RE/TA) با ساختار سرمایه سنجیده شده است.همچنین برای رتبه‌بندی شرکت­ها از روش­شناسی پارک و چن]22[.استفاده می­شود.نتایج آزمون فرضیه­ها نشان­دهنده این است که هر دو معیار ذکر شده برای چرخه عمر با ساختار سرمایه رابطه معناداری دارد. همچنین متغیر عمر در هیچکدام از مدل­های چرخه عمر،با ساختار سرمایه رابطه معناداری نداشته است ولی رابطه بین متغیر اندازه با ساختار سرمایه در مدل اول معنادار است ولی در مدل دوم معنادار نیست. بنابراین نمی­توان نتیجه قطعی در مورد رابطه این متغیر با ساختار سرمایه گرفت.

شماره نشریه: 
36
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: