بررسی رابطه میان تغییرات نرخ ارز و عایدات سرمایه ای بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

بررسی رابطه میان تغییرات نرخ ارز و عایدات سرمایه ای بورس اوراق بهادار تهران

شناخت ارتباط میان بازارهای مختلفی که در حال حاضر فرصت¬های سرمایه گذاری در اقتصاد ایران شناخته می¬شوند، اطلاعات مهمی را برای سیاستگذاران بازار سهام در راستای چاره اندیشی برای حفظ نقدینگی و نقد شوندگی و قوام این بازارها فراهم می¬آورد. با توجه به درجه نقدشوندگی هر دارایی در اقتصاد ایران می توان بازارهای سهام، ارز و طلا را به شکل تقریبی در یک رده تلقی کرد و به بررسی حساسیت این بازارها نسبت به تغییرات بازده در یکدیگر پرداخت. این مهم در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته و بر اساس دو الگوی مجزای رگرسیونی (رگرسیون ساده و الگوی خود رگرسیون برداری) با داده¬های فصلی به تحلیل رفتار نرخ ارز (دلار) در بازارهای رسمی و غیر رسمی همچنین قیمت سکه با درصد تغییرات شاخص کل بورس پرداخته شده است. بر اساس نتایج تخمین، علیرغم آنکه رابطه ایستای بازار ارز و سهام مثبت می باشد الگوی خودرگرسیون برداری بيان مي‌كند عایدی سرمایه در بازار سهام به شکل منفی و معناداری با تغییر نرخ ارز در بازار غیر رسمی در فصل قبل در ارتباط است. این موضوع بازگو کننده این واقعیت است که با فرض عدم رشد نقدینگی، در کوتاه مدت تغییرات مثبت نرخ ارز جاذب نقدینگی بازار سهام است زیرا رشد نرخ ارز، افت عایدی سرمایه¬ای در بازار سهام را در پی دارد.

شماره نشریه: 
8
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: