بررسی رابطه نقدشوندگی، کیفیت افشا و ارزش شرکت بر اساس سیستم معادلات همزمان

دانشجویان DBA

بررسی رابطه نقدشوندگی، کیفیت افشا و ارزش شرکت بر اساس سیستم معادلات همزمان

چکیده:

در این پژوهش چگونگی ارتباط بین نقدشوندگی و ارزش شرکت با در نظر گرفتن کیفیت افشا به عنوان یک عامل واسطه مورد بررسی قرار گرفته است. براي این منظور از یک الگوي سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش تخمین معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط در دادههای تابلویی استفاده شده است. دادههاي مورد استفاده در این برآورد، از نوع پانل و مربوط به شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران برای سالهاي 1385 تا 1391 بوده و از معيار كيفيت شفافيت و افشاي مؤسسة استاندارد اند پورز برای ارزیابی سطح كيفي افشا و سه معیار لگاریتم حجم معاملات، عدم نقدشوندگی آمیهود و سهم روزهای با بازده صفر برای ارزیابی قدرت نقدشوندگی استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، بهبود قدرت نقدشوندگی موجب افزایش ارزش شرکت میشود که به طور مستقیم به واسطه تأثیر آن بر معیار کیوتوبین و به طور غیرمستقیم از طریق بهبود کیفیت و سطح افشا حاصل شده است.

شماره نشریه: 
35
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: