بررسی رابطه ی بین گواهی های ایزو و سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

دانشجویان DBA

بررسی رابطه ی بین گواهی های ایزو و سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

در این پژوهش، تأثیر دریافت گواهی های ایزو 9000 بر چهار عامل بازده ی جمع دارایی ها، بازده ی فروش خالص، حاشیه ی سود ناخالص و درآمد هر سهم شرکت بررسی شده است.
جامعه ی آماری مورد مطالعه ی این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که تا سال 1380 موفق به دریافت یکی از گواهی های ایزو 9000 شده اند و نمونه ی پژوهش به صورت تصادفی طبقه یی انتخاب شده است.
برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون بر روی متغیرهای موهومی استفاده شده است. یافته ها بیانگر آن هستند که بین دریافت گواهی های ایزو 9000 و بازده ی جمع دارایی ها، بازده ی فروش خالص و حاشیه ی سود ناخالص رابطه وجود دارد اما، بین دریافت گواهی ایزو 9000 و درآمد هر سهم شرکت رابطه ی معناداری وجود ندارد.

شماره نشریه: 
2
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: