بررسی راهکار های استراتژیک در سازمان های دولتی با رویکرد ارزش آفرینی در ثبات ساختار مالی

دانشجویان DBA

بررسی راهکار های استراتژیک در سازمان های دولتی با رویکرد ارزش آفرینی در ثبات ساختار مالی

چكيده مقالة حاضر جزء الويتهاي پژوهشي سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد و به پيشنهاد واحد پژوهش عالي اين سازمان مطرح گرديده ا ست. هدف از مقاله بررسي تأثیر وقايع و رويدادهاي خارجي (مانند تورم، وقايع سياسي، ركود و غيره) بر سازمانهاي دولتي و نگاهي به راهكارهاي استراتژيك سر راه اين سازمانها مي‌باشد. باتوجه به اهميت سازمانهاي دولتي در كشور عزيز ما ايران علت انتخاب موضوع بحران جهاني اخير و تأثير آن بر اعتبار و ثبات مالي سازمانهاي مذكور و عدم شناخت عوامل اثر گذار و اثرپذير مربوط مي‌باشد. با عنايت به اهميت موضوع در ابر سازماني مانند تأمين اجتماعي به بررسي فرصتها و تهديدها نقاط قوت و ضعف اين سازمان در اسفند ماه 1387 پرداخته شد. پس از جمع‌آوري پرسشنامه از مديران ارشد سازمان عدم باور مديريتي به تصميم‌گيري عمومي استراتژيك با 87% اطمينان تأييد گرديد و در نهايت راهكارها و مشكلات مربوط در قسمت نتيجه‌گيري بررسي گرديد. باشد كه با بهره‌گيري از مطالب حاضر هر چه بيشتر از نقاط قوت سازماني بهره گرفته و نقاط ضعف را بر طرف نمايند و با مرتفع نمودن مشكلات موجود بر سر راه سازمان مذكور به استمرار و بقاءاين سازمان كمك نمايند.

شماره نشریه: 
36
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: