بررسی سودمندی مدلهاي ارزشگذاري در پيش بيني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

بررسی سودمندی مدلهاي ارزشگذاري در پيش بيني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

اين تحقيق بر آن است تا توانايي مدلهاي ارزشگذاري سهام شامل مدل نسبت قیمت به سود (ضرایب تکاثری )و مدل ارزش افزوده بازاردر پيش بيني قيمت بازار سهام را طي يك دوره 4 ساله (1383-1386) در سه صنعت فلزات اساسی، خودروو ساخت قطعات و صنعت سیمان مورد بررسي قرار دهد . ارزش های برآورد شده سهام با قیمتهای واقعی آنها به منظور صحت مدل های استفاده شده در این فرایند ارزشیابی مورد مقایسه قرار می گیرند.
اين تحقيق از نوع همبستگي مي باشد. براي آزمون فرضيه ها و وجود روابط خطي از آزمون هاي کلموگروف ـ اسميرنوف، t‌ جفت نمونه‌اي و همبستگي پيرسون بر حسب كاربرد آن ها استفاده شده است.
نتايج حاصل، حاکی از آن بود که روش های ارزشگذاری ضریب قیمت به سود و ارزش افزوده بازار مي توانند در بررسي و پيش بيني قيمت و بازده سهام ایران مفيد واقع شوند. همچنين مي توانند توسط سرمايه گذاران، سهامداران، مديران شركتها، سازمان بورس اوراق بهادارتهران ، كارگزاران، تحليلگران مالي و اقتصادي ایران مورد استفاده قرار گيرند.

شماره نشریه: 
16
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: