بررسی لزوم توجه بیشتر به حسابداری قانونی

دانشجویان DBA

بررسی لزوم توجه بیشتر به حسابداری قانونی

چکیده:

حسابداری قانونی شاخه‌ای از حسابداری است که به توانایی‌های مورد نظر برای جلوگیری، کشف و شناسایی تقلب، ابزارها و راه‌های آن می‌پردازد. هدف این پژوهش، بررسی اهمیت حسابداری قانونی در وضعیت فعلی کشور، است. این مطالعه از نوع پیمایشی-کاربردی بوده و بررسی موضوع به وسیله پرسشنامه و نمونه‌گیری تصادفی ساده، از 50 نفر از استادان حسابداری کشور صورت گرفت. برای تحلیل یافته‌ها، پس از بررسی نرمال بودن داده‌ها در نرم‌افزار SPSS نسخه 22، در قالب 3 فرضیه از آزمون پارامتریک T تک نمونه‌ای استفاده شد. یافته‌های حاصل نشان می‌دهد که ضروری است توجه بیشتری به حسابداری قانونی صورت گرفته و حسابداری قانونی، تحت عنوان یک سرفصل مستقل به ساختار دروس حسابداری اضافه شود.

شماره نشریه: 
37
فصل انتشار: 
سال انتشار: