بررسی مدیریت مالی نوین بخش عمومی: گذشته، حال و آینده

دانشجویان DBA

بررسی مدیریت مالی نوین بخش عمومی: گذشته، حال و آینده

چکیده:

مدیریت مالی بخش عمومی همه فعالیت‌های دولت ازجمله جریان درآمدها، تخصيص آن به فعالیت‌های مختلف، مخارج و حسابداري براي وجوه مصرف‌شده را در برمی‌گیرد. درحالی‌که بسياري از كشورهاي درحال‌توسعه در این زمینه قوانين و مقررات متقني دارند که با استانداردهای بین‌المللی مطابقت می‌کند، ولی اجرای ضعیف یک مشکل متداول است. این مقاله نگاهی گذرا به تئوری، نحوه عمل و رویکردهای مختلف اصلاحات در مدیریت مالی بخش عمومی دارد و با ذکر نوآوری‌ها و رویه‌های جدید مطرح‌شده، استدلال می‌کند که توانمندسازي مديريت مالي بخش عمومي می‌تواند توسعه بيشتر به ازای هر واحد پول به‌دست‌آمده و خرج شده را در بر داشته باشد. با نگاهی به سیر تاریخی و کنکاش درباره مقصد موردنظر، با بیان مثال‌هایی عینی از مشکلات موجود در کشورهای پیشگام، موانع و چالش‌های فراروی اصلاحات در سیستم‌های مدیریت مالی بخش عمومی در کشورهای درحال‌توسعه بحث می‌شود. درنهایت راهبردهای اصلاحات مدیریت مالی بخش عمومی، روند و پیش‌نیازهای آن و همچنین ابزارهای تشخیصی اندازه‌گیری قدرت سیستم‌های مدیریت مالی بخش عمومی بررسی می‌شود.

شماره نشریه: 
23
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: