بررسی معیار های عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

بررسی معیار های عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

ارزیابی عملکرد فرآیندی است که به سهام داران جهت تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری بهینه کمک می کند. استفاده کنندگان گزارش های مالی با استفاده از معیارهای مختلف، عملکرد شرکت را ارزیابی و برآوردی از ارزش شرکت را مشخص می کنند. این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین معیارهای عملکرد حسابداری و معیارهای عملکرد اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های (1389-1385) می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که رابطه ای بین سود خالص پس از کسر مالیات و ارزش افزوده اقتصادی وجود ندارد ولی رابطه منفی و معنی داری بین سود هر سهم و بازده حقوق صاحبان سهام با ارزش افزوده اقتصادی وجود دارد. همچنین رابطه مثبت و معنی داری هم بین سود خالص پس از کسر مالیات و سود هر سهم و بازده حقوق صاحبان سهام با ارزش افزوده بازار وجود دارد.

شماره نشریه: 
39
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: