بررسی موانع پیاده سازی کارت ارزیابی متوازن (BSC) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دیدگاه حسابداران

دانشجویان DBA

بررسی موانع پیاده سازی کارت ارزیابی متوازن (BSC) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دیدگاه حسابداران

چکیده:

امروزه فرآیند بهبود مستمر نقش بسزایی در موفقیت بنگاه­های اقتصادی دارد. این مهم از طریق‏ تعیین اهداف، برنامه‏ریزی و اجرای برنامه‏ها و به تبع آن ارزیابی عملکرد انجام می‏شود. در گذشته، ارزیابی عملکرد تنها با اتکاء بر معیارهای مالی انجام می‏پذیرفت. معیارهای مالی که حکایت‏ از رویدادهای تاریخی داشت، برای ارزیابی‏ عملکرد شرکت­های عصر صنعتی که در آن ایجاد قابلیت­های بلندمدت و روابط با مشتریان عوامل‏ حیاتی در کسب موفقیت به شمار نمی‏آمد، کافی بود. اما این معیارها برای هدایت و ارزیابی عملکرد شرکت­ها در عصر کنونی که در آن ایجاد ارزش و تولید ثروت از طریق‏ سرمایه‏گذاری در مشتریان، تامین‏کننده­گان مواد و کالا، کارکنان، فرآیندها، تکنولوژی و نوآوری‏ امکان‏پذیر است، کافی نیست. کارت ارزیابی متوازن‏ ضمن لحاظ کردن معیارهای مالی، معیارهای‏ جدیدی برای تطبیق روشهای ارزیابی با شرایط عصر حاضر فراهم می‏آورد. تجربه نشان می­دهد که پیاده­سازی این سیستم در عمل با چالش­هایی روبه­رو بوده که پژوهش حاضر به بررسی و تعیین آنها پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع کاربردی-توصیفی است. جامعه آماری را مجریان و متخصصان پیاده­سازی کارت ارزیابی متوازن، حسابداران مدیریت و اساتید حسابداری و مدیریت دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی تشکیل می­دهند. جهت جمع­آوری داده­ها طی سه ماهه اول سال 1391 تعداد 340 پرسشنامه ارسال گردید. نتایج نشان می­دهد که به ترتیب عدم آشنایی مدیران با مفهوم، مزایا و نحوه پیاده­سازی، نوسانات سیاسی و اقتصادی کشور و عدم مشارکت جمعی کارکنان در پیشبرد راهبردهای سازمان از مهمترین موانع پیاده­سازی این سیستم در شرکت­های ایرانی است.

شماره نشریه: 
13
فصل انتشار: 
سال انتشار: