بررسی نظریه‌های توازی ایستا و سلسله ‌مراتبی در تبیین ساختار سرمایۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

بررسی نظریه‌های توازی ایستا و سلسله ‌مراتبی در تبیین ساختار سرمایۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار تهران

مدل مورد استفاده در تحقيق حاضر بر مطالعۀ صورت‌گرفته توسط پروفسور شيام ساندر (Shyam-Sunder) و ميرز (Myers) استوار است. در اين تحقيق، با بررسي نظريه‌ها و مدل‌هاي اصلي ساختار سرمايه و مطالعات پيشين محققان، دو نظريۀ متأخر و معتبر توازي (بده – بستان) ايستا و سلسله مراتبي انتخاب شدند تا توانايي اين دو نظريه در توضيح الگوي ساختار سرمایۀ شرکت‌هاي ايراني مورد بررسي قرار گيرد. مطالعه با استفاده از داده‌هاي تاريخي 279 شركت پذيرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار تهران و با استفاده از روش داده‌هاي تلفیقی صورت گرفته است. معیار پانل‌بندی داده‌ها صنعت است و داده‌های شرکت‌های مورد مطالعه در 21 صنعت و طی 5 سال پانل‌بندی شده‌اند. بدين منظور براي هر يک نظريه‌های یادشده برمبناي ادبيات موضوعي مرتبط، معادلات رگرسيوني تشکيل و توانايي تشريح آن‌ها مورد بررسي قرار گرفته است.
فرضيه‌ها تحقیق بر اساس انطباق دو نظريۀ یادشده با ساختار سرمايۀ شركت‌هاي ايراني توسعه یافته است. شواهد بيانگر آن است كه نظريۀ توازي ايستا تا حد زيادي در مورد ساختار سرمايۀ شركت‌هاي ايراني صادق است. و این در حالی است که انطباق شرکت‌های ایرانی در تأمین مالی با نظریۀ سلسله مراتبی تأیید نمی‌شود.

شماره نشریه: 
3
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: