بررسی وضعیت مالی و عملکرد شرکت نساجی مازندران و ارائه پیشنهاد برای بهبود نارساییهای آن

دانشجویان DBA

بررسی وضعیت مالی و عملکرد شرکت نساجی مازندران و ارائه پیشنهاد برای بهبود نارساییهای آن

چکیده :

در این تحقیق از دریچه مسائل مالی به شرکت نساجی مازندران نگاه شده است.اطلاعات مالی مورد نیاز شرکت نساجی مازندران از بورس اوراق بهادار تهران، در سال های 1380 تا 1384 استخراج شده است و عملکرد شرکت نساجی مازندران در 5 سال آخر حضور در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته و دلایلی از قبیل مدیریت ناکارآمد، تامین مالی از منابع خارجی، قاچاق بی رویه محصولات به داخل کشور و عدم نوآوری در طراحی و تولید موجب به وجود آمدن بحران مالی در این شرکت شد. و در پایان پیشنهاداتی نیز برای احیاء دوباره این شرکت ارائه شده است.

 

واژه های کلیدی:

 نساجی مازندران، بورس اوراق بهادار تهران، نسبت های مالی، ساختار سرمایه

شماره نشریه: 
43
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: