بررسی پتانسیل های حسابداری مشتری

دانشجویان DBA

بررسی پتانسیل های حسابداری مشتری

امروزه بنگاه های اقتصادی سعی می کنند که از طریق تامین الویت های مهم برای مشتریان، سودآوری خود را افزایش دهند. این نکته کلیدی ترین رمز موفقیت آنها و بر پایه ی استراتژی حفظ مشتری است. تمركز بر نيازهاي مشتري فلسفه وجودی بازاريابي است. امروزه بسياري از شركت هاي توليدي مفاهيم جديد بازاريابي را پذيرفته و طبق آن عمل مي كنند. آنها دریافتند كه تمركز بر نيازهاي مشتريان به معناي توجه به كيفيت محصولات توليدي و ارايه خدمت به مشتريان است. بنابراين هر سازماني تلاش مي كند تا مشتري گرا باشد. با بررسی مطالعاتی که تاکنون در زمینه بازاریابی و حسابداری انجام شده است، می توان گفت که وجه مشترکی در تحقیقات حسابداری و بازاریابی در ارتباط با حسابداری مشتری وجود ندارد. حسابداری مشتری بر معیارهای مالی مربوط به مشتریان تمرکز دارد. این تحقیق تلفیقی از مطالعاتی است که در زمینه تحقیقات حسابداری و بازاریابی، به منظور بررسی پتانسیل های حسابداری مشتری انجام شده است. این تحقیق نشان می دهد که پتانسیل های قابل توجهی با تکیه بر حفظ مشتری در راستای ارتقای شاخص های عملکرد واحدهای تجاری وجود دارد

شماره نشریه: 
8
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: