بررسی یکپارچه اعتباری با مدل کیفیت وام اشخاص حقوقی (مطالعه موردی بانک مسکن)

دانشجویان DBA

پیام خطا

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/iranianaacom/public_html/includes/file.phar.inc).

بررسی یکپارچه اعتباری با مدل کیفیت وام اشخاص حقوقی (مطالعه موردی بانک مسکن)

چکیده

اعطاي تسهيلات یکی از اصلی ترین فعاليت‌هاي بانك‌ها و موسسات اعتباري می باشد. اطمینان از بازگشت به موقع اصل وسود تسهیلات پرداختی چالش اصلی آنان می باشد لذا آنان نیازمند به یک سیستم جامع جهت ارزیابی اعتباری مشتریان می باشند تا ريسك نکول تسهیلات پرداختی خود را به حد اقل كاهش دهند. هدف این پژوهش بررسی وجود رابطه میان برخی ویژگی های اعتباري مشتريان حقوقی (در بانک مسکن شعب منطقه آزاد کیش) باکیفیت تسهیلات پرداختی آنان از منظر خوش حسابی و یا بد حسابی مشتریان می باشد . با غربالگري مشتريان حقوقی آن منطقه ،تعداد 95 شرکت  به عنوان نمونه انتخاب گردید. فرضیه های تحقیق با  آزمون Tوبه کمک نرم افزار spss 21 بررسی گردیدکه فرضیه اصلی وجود رابطه بين یکپارچگی اعتباری و مدل کیفیت وام اشخاص حقوقی در بانک مسکن شعب منطقه آزاد کیش وهر چهار فرضیه های فرعی آن یعنی وجود رابطه میان 4 متغیر مستقل ،شاخص مالی و شاخص اهرمی با کیفیت وام اشخاص حقوقی مورد تایید قرار گرفت. لازم به توضیح است که دو متغیر ارزیابی مدیران ، شاخص بازار اول رابطه مستقیم و دو متغیر دیگر شاخص مالی و شاخص اهرمی رابطه معکوس داشته است .

واژگان کلیدی : یکپارچگی اعتباری ، اعتبار سنجی ، مدل کیفیت وام

شماره نشریه: 
45
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: