تأثیر برون سپاری خدمات بهداشتی بر بهای تمام شده این خدمات در مرکز بهداشت استان قم - با رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت صفحه 107-88

دانشجویان DBA

تأثیر برون سپاری خدمات بهداشتی بر بهای تمام شده این خدمات در مرکز بهداشت استان قم - با رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت صفحه 107-88

چکیده:

این پژوهش درصدد محاسبه و مقایسه بهای تمام شده خدمات ارائه شده در پایگاه­های بهداشتی بخش خصوصی و پایگاه­های بهداشتی دولتی تحت نظر مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم جهت ارائه نمودن ارزیابی مالی صحیحی از مقرون به صرفه بودن برون­سپاری خدمات بهداشتی به بخش خصوصی با استفاده از رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت می­باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است که به شیوه توصیفی- تحلیلی و به صورت مقطعی و گذشته نگر انجام شده است. بر اساس یافته­های پژوهش بهای تمام شده هر واحد خدمت ارائه شده در پایگاه­های بهداشتی دولتی به مراتب بیش از بهای تمام شده هر واحد خدمت مشابه ارائه شده در پایگاه­های بهداشتی خصوصی است. همچنین تعداد خدمات ارائه شده در پایگاه­های بهداشتی دولتی کمتر از پایگاه­های بهداشتی خصوصی است. لذا با توجه به میزان هزینه­بری پایین پایگاه­های بهداشتی خصوصی و بالا بودن تعداد خدمات ارائه شده توسط آنها، برون­سپاری پایگاه­های بهداشتی از منظر مالی به صلاح دانشگاه بوده و مدیریت می­تواند واگذاری سایر پایگاه­های دولتی یا حداقل تعدادی از خدمات آنها به بخش خصوصی را مورد بررسی قرار دهد.  

شماره نشریه: 
33
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: