تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد بر حساسیت سرمایه گذاری نسبت به نوسان های جریان نقدی عملیاتی در شركت هاي داراي محدودیت مالی صفحه 17-4

دانشجویان DBA

تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد بر حساسیت سرمایه گذاری نسبت به نوسان های جریان نقدی عملیاتی در شركت هاي داراي محدودیت مالی صفحه 17-4

چکیده:

تغییرات جریان­های نقدی عملیاتی و استفاده از اين جريان­ها جهت انجام مخارج سرمايه­اي، باعث ایجاد تغییر در سرمایه­گذاری شرکت­ها می­گردد. با این حال ميزان نقدينگي شركت­ها و دسترسي آن­ها به منابع تامين مالي مي­تواند بر اين تغييرات سرمايه­گذاري تاثيرگذار باشد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد بر حساسیت سرمایه گذاری نسبت به نوسان های جریان نقدی عملیاتی در شركت­هاي داراي محدودیت مالی است. براي آزمون فرضيه ها، نمونه­اي شامل 129 شركت از شركت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال­های 1385 تا 1392 انتخاب شده­اند. روش مورد استفاده جهت آزمون فرضیه­ها رگرسیون حداقل مربعات تعمیم‌یافته است. نتایج حاصل از فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که در شرکت­های دارای محدودیت مالی، نوسان­های جریان نقدی عملیاتی بر سرمایه­گذاری تأثیر منفی دارند. همچنین نتایج بیانگر این مطلب است که با افزایش سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت­های دارای محدودیت مالی، اثر منفی نوسان­ها بر سرمایه­گذاری کاهش می­یابد.

شماره نشریه: 
21
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: