تأثیر پیچیدگی سازمانی بر رفتار پیش بینی سود صفحه 55-42

دانشجویان DBA

تأثیر پیچیدگی سازمانی بر رفتار پیش بینی سود صفحه 55-42

چکیده:

امروزه ظهور و نمود پیچیدگی، رشد و شیوع ی چنان روز افزون به خود گرفته است که بسیاری قرن جدید میلادی را سده پیچیدگی نام نهاده‌اند. نظریه پیچیدگی به تمام علوم، مخصوصاً مدیریت و حسابداری راه یافته است.پیچیدگی سازمانی یک ویژگی است که باعث می‌شود درک فعالیت‌ها و عملیات شرکت دشوار گردد.

 از این رو، در این پژوهش تأثیر هر یک از اجزای پیچیدگی سازمانی را بر صحت و خوش‌بینی­های مدیریت در رابطه با ارائه پیش­بینی سود بررسی شده است.برای این پژوهش دو روش کتابخانه­ای و میدانی مورد استفاده قرار گرفت.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل آماری تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره و نرم‌افزارهای Spssو Eviews استفاده شده است.نتایج حاصلاز تجزیه و تحلیل 97 شرکتدر بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388 تا 1392 در سطح اطمینان 95 درصد نشان می‌دهد پیچیدگی سازمانی در هر دو سطح پیچیدگی هزینه و پیچیدگی اطلاعاتی خود اثر کاهشی بر صحت و خوش‌بینی پیش‌بینی سود مدیریت داشت.

شماره نشریه: 
33
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: