تاثیر تفکيک اجزای جريانهاي نقدي در پيش بيني جريانهاي نقدي عملياتي آتي

دانشجویان DBA

تاثیر تفکيک اجزای جريانهاي نقدي در پيش بيني جريانهاي نقدي عملياتي آتي

چکیده:

صورت جریان وجوه  نقد و اجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی است که افراد آن را در هنگام تصمیم­ گیری مدنظر قرار می­دهند. اطلاعات مربوط به اجزای جریانهای نقدی حائز اهمیت است و به پیش ­بینی جریانهای نقدی آینده کمک می­کند. با توجه به اهمیت جریانهای نقدی و محتوای اطلاعاتی اجزای آن، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تفکيک اجزای جريانهاي نقدي در پيش­ بيني جريانهاي نقدي عملياتي آتي در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار می­باشد، به نحوی که نتایج حاصله از این تحقیق در تصمیم­ گیری­های سرمایه­ گذاران و قیمت­ گذاری آنها مورد استفاده قرار می­گیرد.

برای این منظور اطلاعات 130 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار، طی دوره زمانی 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه حاضر از نوع بررسی همبستگی بوده و به منظور آزمون فرضیه ­های تحقیق از تکنیک داده­ های تلفیقی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این بود که اجزای جریانهای نقدی عملیاتی تاریخی ازتوانايي بیشتری برای پيش ­بيني جريانهاي نقدي عملياتي آتي نسبت به جریانهای نقدی عملیاتی تاریخی برخوردار است.

شماره نشریه: 
25
فصل انتشار: 
سال انتشار: