تاثیر درآمدهای تاریخی و الگوهای تقسیم سود بر محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی در زمان کاهش درآمدها

دانشجویان DBA

تاثیر درآمدهای تاریخی و الگوهای تقسیم سود بر محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی در زمان کاهش درآمدها

شرکت ها به دنبال یکنواختی رویه های پرداخت سود برای افزایش کیفیت و اثربخشی اطلاعات هستند. در این مقاله تاثیر درآمدهای تاریخی و الگوهای تقسیم سود بر محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی در زمان کاهش درآمدها، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که مدیران تمایل به یکنواختی سیاست های پرداخت سود تاریخی دارند اما، تمایلی به کاهش سودهای تقسیمی ندارند، به نحوی که این بی میلی ریشه در سیاست های پرداختی گذشته دارد. هنگامی که شرکت ها با زیان یا کاهش درآمد مواجه هستند، الگوهای بلند مدت سودهای تاریخی و تقسیم سود: (1) اطلاعات مربوط به تقسیم سود صرف نظر از سودهای آینده را تقویت کرده و (2) نقش شناسایی سودهای قانونی در تصمیم گیری های مربوط به سیاست تقسیم سود را افزایش می دهند.

شماره نشریه: 
34
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: