تاثیر سود هدف و انگیزه‌های مدیریتی بر شدت چسبندگی هزینه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

تاثیر سود هدف و انگیزه‌های مدیریتی بر شدت چسبندگی هزینه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

هدف اين تحقيق بررسي تاثیر سود هدف و انگیزه­ های مدیریتی بر شدت چسبندگی هزینه در شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدين منظور دو فرضيه براي بررسي اين موضوع تدوين و داده­ هاي مربوط به 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار براي دوره­ ی زماني بين سال­هاي 1384 تا 1393 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. الگوي رگرسيون پژوهش با استفاده از روش داده‌های تلفیقی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد که در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پدیده چسبندگی هزینه وجود دارد و در صورت وجود انگیزه رسیدن به سود هدف (انگیزه اجتناب از زیان، انگیزه اجتناب از کاهش سود و انگیزه رسیدن به سود پیش­ بینی شده) شدت چسبندگی هزینه، کاهش می­ یابد. علاوه بر این، مدیران در صورت وجود انگیزه رسیدن به سود هدف نسبت به عدم وجود چنین انگیزه ­ای، برای یک مقدار کاهش فروش یکسان، هزینه­ ها را با سرعت بیشتری کاهش می­ دهند. همچنین، نتایج نشان داد که انگیزه­ های رسیدن به سود هدف در سال گذشته، سبب افزایش شدت چسبندگی هزینه در دوره جاری ‏می‏شود.

شماره نشریه: 
38
فصل انتشار: 
سال انتشار: