تاثیر مالکیت خصوصی بر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارایی ها (ROA) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

تاثیر مالکیت خصوصی بر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارایی ها (ROA) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

dr naser partovi

باتوجه به اینکه امر واگذاری شرکت های دولتی و به عبارتی خصوصی سازی در سال های اخیر سرعت بیشتری به خود گرفته است تحقیق حاضر در پـی ایـن است که به سنجش و مقایسه عملکرد شرکت های دولتی و خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیارهای ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارایی ها (ROA) بپردازد.
قلمروی زمانی تحقیق دوره 4 ساله 1383 تا 1386 و جامعه آماري شامل کلیه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. حجم نمونه تعداد 160 مشاهده برای 4 سال است که تعداد40 شرکت به صورت تصادفي نسبتي از بين شرکت های حائز شرایط، نمونه گيري شده است.
نتايج تجزيه و تحليل آماري بيانگر اين است که رابطه بين درصد مالكيت بخش خصوصي و نرخ بازده دارايي ها و ارزش افزوده اقتصادی، مستقيم و معنادار است و حدود 0/14 از تغييرات ارزش افزوده اقتصادي و حدود 0/07 از تغييرات نرخ بازده دارایی ها به وسیله درصد تملک خصوصي قابل تبيين است. همچنین رابطه بين نرخ بازده دارايي ها و ارزش -افزوده اقتصادی مستقيم و معنادار می باشد.

شماره نشریه: 
14
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: