تبیین برخی عوامل مؤثر بر هزینه‌های نمایندگی با تأکید بر نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش

دانشجویان DBA

تبیین برخی عوامل مؤثر بر هزینه‌های نمایندگی با تأکید بر نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش

چکیده:

هدف اصلی از ایجاد شرکت، کسب سود یا افزایش ثروت سهامداران شرکت است و سهامداران به عنوان مالکان اصلی شرکت، استفاده و کسب بازدهی مناسب از داراییها را به نمایندگان خود که همان مدیران شرکت می‌باشند، سپردهاند. وجود این رابطه نمایندگی، متضمن هزینههایی تحت عنوان هزینههای نمایندگی است. این پژوهش رابطه بین متغیرهای جریانهای نقد آزاد، پرداخت سود سهام و برخی از معیارهای حاکمیت شرکتی (اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیر عامل و مالکیت نهادی) را با هزینههای نمایندگی و با تأکید بر نسبت هزینه-های عملیاتی به فروش مورد بررسی قرار می‌دهد. به منظور انجام این پژوهش، با توجه به محدودیتهای موجود، 95 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای 1388 تا 1392 انتخاب گردیدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تنها بین جریانهای نقد آزاد، استقلال هیأت مدیره و مالکیت نهادی با هزینههای نمایندگی رابطه معناداری وجود دارد.

شماره نشریه: 
36
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: