تجارت اجتماعی, حسابدهی و گزارش عملکرد

دانشجویان DBA

تجارت اجتماعی, حسابدهی و گزارش عملکرد

چكيده

هدف مقاله حاضر مشارکت در تئوری و کاربرد حسابدهي و تجارت اجتماعي است. در این مقاله بحث‌های تئوریکی مطرح می‌شود که اهمیت سنجه های غیرحسابداری را نشان داده، روشهای غیر حسابداري را بررسی می کند و كارت امتيازي متوازن را به عنوان ابزار گزارش بسیار معتبر پیشنهاد می دهد. نیاز به گسترش حسابداري بر اساس اندازه گيريهای غیرمالی وجود دارد؛ تجارت اجتماعی و سرمایه گزاری اجتماعی گزارش‌های عملكرد خیلی معتبر نداشته اند و هیچ اطلاعات پایه ای برای مقایسه عملکرد و کارایی آن وجود ندارد. استفاده از اندازه گيري پیشنهادی و گزارش حسابرسی شفاف عمومی، ایجاد و نقش اجتماعی حسابدار را گسترش می دهد. پژوهش حاضر آموزش تجارت اجتماعی در حسابداری را پیشنهاد می دهد و تجارت اجتماعی را به عنوان نهاد مشروع و قانونی حمایت می‌کند؛ همچنین سرمایه گزاری در تجارت اجتماعی را تشویق می‌کند؛ بدین وسیله موسسات کوچک جامعه و فقرا فرصتی برای مشارکت در اقتصاد خواهند داشت؛ بدین ترتیب اقتصاد گسترش می یابد. نتایج پژوهش رهنمودهایی برای اجرای كارت امتيازي متوازن پیشنهادی، اندازه گیری عملكرد و تکنیک‌های گزارش می دهد.

شماره نشریه: 
20
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: