تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 34

دانشجویان DBA

تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 34

چکیده:

هدف این مقاله، بررسی تأثیر رقابت در بازار بر ثبات مالی شرکتهای غیر تولیدی (موسسات مالی و بیمه ای)است. مقاله حاضر از شاخه تحقيقات شبه تجربي و نوع پس رويدادي است که بر اساس اطلاعات واقعي بازار سهام و صورت هاي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام مي گيرد. در این مقاله اطلاعات مالی 21 شرکت مالی و بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1389 تا 1393 بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده پژوهش از روش رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیه تحقیق که بیانگر آنست بين رقابتي بودن بازار و ثبات مالی موسسات مالی و بیمه ای رابطه وجود دارد.

واژه های کلیدی: موسسات مالی و بیمه ای ،ثبات مالی ، رقابت در بازار

شماره نشریه: 
34
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: