تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 34

دانشجویان DBA

تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 34

جلد تحقیقات حسابداری و حسابرسی

چکیده:

     تصميم ­گيري برای آینده سازمان بدون تجزيه و تحليل و ارزيابي صحيح و منطقي راهکارهای گوناگون، پيامدي جز اتلاف وقت و تحمل زيان­هاي سنگين نخواهد داشت. تاکید اصول حسابداری مالی و وجود محدودیت­های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی سبب می­گردد تا اطلاعات صورت­های مالی با وجود قابل اتکا بودن به تنهایی برای برنامه­ریزی مفید نباشد. ضرورت استفاده از گزارش­های مبتنی بر حسابداری مدیریت در چنین مواقعی بیش از پیش نمایان است.

در این مقاله، شناسایی و رتبه­بندی عوامل موثر بر تصمیم­گیری مدیران در حوزه حسابداری مدیریت، با هدف پاسخ به این سئوال که "عوامل موثر بر تصمیم­گیری مدیران در حوزه حسابداري مديريت چيست؟" دنبال شده است.

بدین منظور ابتدا گزاره­ها و موانع مهم تصمیم­گیری در حوزه حسابداری مدیریت مبتنی بر ادبیات و مبانی نظری، استخراج و تجزیه و تحلیل و سپس با اتکاء بر نتایج به دست آمده از جامعه آماری و تحلیل داده با استفاده از نرم­افزار SPSS، ویژگی­های کلیدی و مهم مشخص و تعیین شده­اند که این معیارها، پشتوانه نظری خوبی برای رتبه­بندی عوامل موثر بر تصمیم­گیری مدیران در حوزه حسابداری مدیریت است. در نهایت با توجه به نظر خبرگان و متخصصان در این حوزه و با استفاده از روش  AHPو نرم­افزار Expert choice عوامل مستخرج از مرحله قبل، رتبه­بندی شده­است.

 

واژگان کلیدی: تصمیم­گیری مدیران، حسابداری، حسابداری مدیریت، فرایند تحلیل سلسله مراتبی

شماره نشریه: 
34
فصل انتشار: 
سال انتشار: